•  
 •  
 • Udskriv
 •  
 • Højtlæsning
  Læs højt
  Hastighed
   
   
   
  Tekstmarkering
  TIL
  FRA
 •  
 

Abonnementsbetingelser

 

Abonnementsbetingelser for adgang og brugsret til www.Geografifaget.dk.

Adgang og brugsret

Abonnenten har adgang og brugsret til portalen www.Geografifaget.dk.

Abonnementsperiode, abonnementsafgift og betalingsvilkår

Abonnementet træder i kraft, når Clio Online Aps har registreret abonnentens bestilling for den aftalte periode. Abonnementet er uopsigeligt i abonnementsperioden.

Det gælder også hvis skolen lukker. I det tilfælde sender Clio Online Aps en faktura til skolen på de års abonnement som skolen har forpligtiget sig til.

Ved stigning i elevtal forbeholder Clio Online sig retten til at justere abonnementsprisen tilsvarende.

Vi forbeholder os retten til at regulere abonnementspriserne i forhold til den årlige gældende inflationsrate.

Ved centrale kommunale aftaler, hvor en kommune køber abonnement til alle kommunens skoler gældet at; Det er en del af aftalen, at kommunen får fuld frihed til at flytte elever rundt og lave de ændringer i kommunens skolestruktur, som den løbende har brug for uden forøgelse i abonnementsprisen. Omvendt bliver abonnementsprisen heller ikke sat ned ved skolesammenlægning eller lukninger af skoler.

Ved forsinket betaling følges lov om renter ved forsinket betaling m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. september 1986, med de ændringer, der følger af § 4 i lov nr. 1098 af 21. december 1994, lov nr. 462 af 7. juni 2001 og lov nr. 379 af 6. juni 2002.

Håndtering af persondata

På Clio Onlines platform har lærere og elever mulighed for at indtaste forskellige personoplysninger, herunder deres kontaktoplysninger. De indtastede personoplysninger vil efter accept fra den enkelte udelukkende være tilgængelige for en begrænset kreds af personer. For lærernes vedkommende vil de indtastede personoplysninger være tilgængelige for vedkommendes elever, og for elevernes vedkommende vil de indtastede personoplysninger udelukkende være tilgængelige for den/de relevante lærer(e).

Brugen af platformen forudsætter indgåelsen af en abonnementsaftale indgået mellem Clio Online og den enkelte skole. Det er således den enkelte skole, der stiller platformen til rådighed for administrationen af de enkelte fag og kommunikationen mellem den enkelte lærer og vedkommendes elever. I forhold til de personoplysninger, der indsamles via portalen betragtes den enkelte skole som dataansvarlig, og Clio Online betragtes som databehandler.

Clio Online behandler dermed alle personoplysninger indtastet via platformen på vegne af den enkelte skole i forbindelse med dennes administration af de enkelte fag. Personoplysningerne vil således ikke af Clio Online blive behandlet til noget andet formål, herunder men ikke begrænset til formål i egen eller tredjemands interesse.

Personoplysningerne behandles strengt fortroligt og i henhold til den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder også i overensstemmelse med reglerne om sikkerhed. Clio Online har således implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at sikre, at de indtastede personoplysninger:

 1. Ikke hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes,
 2. Ikke kommer til uvedkommendes kendskab samt
 3. At de indtastede personoplysninger ikke misbruges.

Omfang

Abonnementet på websitet omfatter adgang og brugsret til al indhold på Geografifaget.dk. Internetforlaget Clio Online Aps vil løbende og uden varsel kunne ændre i indhold og funktioner på websitet.

Abonnentens brugsret

Al tekst og andet materiale, herunder programmering og koder, er beskyttet af Lovbekendtgørelse 2001-06-27 nr. 618 om ophavsret.

For private abonnenter omfatter abonnementet retten til at vise indholdet fra portalen på de computere, som abonnenten benytter i sin private husstand. Et privatabonnement giver ikke ret til at se: aktiviteterne, afgangsprøverne, skoletasken og de særlige lærersider.

Et skoleabonnement giver både skolens ansatte og skolens elever ret til at benytte portalen. Dette kan foregå såvel på skolens faciliteter som privat.

Et folkebiblioteksabonnement giver ret til at benytte portalen på bibliotekets faciliteter. Abonnementet giver ikke ret til at se: aktiviteterne, afgangsprøverne, skoletasken og de særlige lærerside.

Enhver anden præsentation, eksemplarfremstilling og kopiering af hele eller dele af indholdet fra websitet er kun tilladt i moderat omfang, såfremt der ikke foreligger en særskilt skriftlig aftale med Internetforlaget Clio Online Aps.

Abonnentens misligholdelse

Ved misligholdelse af disse abonnementsbetingelser kan Clio Online Aps lukke for adgang til websitet, indtil misligholdelsen ophører.

Hvis abonnenten i væsentlig grad misligholder sine forpligtelser, kan Clio Online Aps hæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning.

Det er ikke tilladt at bruge et privat abonnement til undervisning eller at dele sit password med andre personer eller organisationer, som ikke har betalt for abonnement.

Vi gør venligst opmærksom på, at vores statistikprogram afslører snyd med abonnementerne, og Clio Online Aps forbeholder sig retten til at hæve abonnementsaftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt en eventuel advarsel om misligeholdelse ikke efterleves.

Overdragelse af abonnement

Abonnentens rettigheder og forpligtelser i disse abonnementsbetingelser kan ikke overføres til tredjemand uden skriftlig tilladelse fra Clio Online Aps, som ejer og administrerer portalen.

Abonnenten er ansvarlig for al brug af websitet og forpligter sig til at sørge for, at den enkelte bruger bliver gjort bekendt med omfanget af, og de begrænsninger i brugsretten, som følger af denne aftale.

Opbevaring af password

Abonnenten forpligter sig til at opbevare sit password på en sådan måde, at de ikke bliver gjort tilgængelige for uvedkommende. Det er således ikke tilladt at lægge sit password ud på eget websted eller lignende.

Portalens tilgængelighed

Det er Clio Online Aps' ambition, at www.Geografifaget.dk er tilgængelig 24 timer i døgnet, året rundt.

Driftsforstyrrelser kan imidlertid forekomme på grund af vedligeholdelse eller andre tekniske forhold. Hvis driftsforstyrrelser medfører, at websitet er utilgængelig for abonnenten i en sammenhængende periode på minimum 24 timer, kan abonnenten kræve forholdsvis forlængelse af abonnementet svarende til den tid, hvor websitet har været utilgængeligt.

Forlængelse af abonnementsperioden kan dog ikke ske i følgende tilfælde:

 • Clio Online Aps kan til enhver tid uddele gæstepasswords og lade dele af sitet være åbne for offentligheden i et omfang, der gør det muligt at danne sig et indtryk af sitet.
 • Clio Online Aps kan i forbindelse med salg og markedsføring åbne for hel eller delvis offentlig og almindelig adgang til sitet, uden at det giver abonnenten ret til et afslag i abonnementet.

Ansvarsbegrænsning

Clio Online Aps er ikke i noget tilfælde ansvarlig for følgeskader, direkte eller indirekte tab som følge af abonnentens brug af websitet.

Skadesløsholdelse

Abonnenten holder Clio Online Aps skadesløs for ethvert krav som tredjepart måtte rette mod Clio Online Aps som følge af abonnentens brud på Ophavsretslovens bestemmelser eller bestemmelser i denne aftale.

Leverandør

Abonnementsaftalen indgås med udgiveren af www.Geografifaget.dk:

Internetforlaget Clio Online Aps
Esplanaden 8A, 1.-2. sal
DK-1263 København K
SE: 30583795

Close
Minimize